Ansökan om bidrag till kulturarvsarbete

 • OBS! Se till att ha alla uppgifter för ansökan tillgängliga när du fyller i formuläret.
  Uppgifterna sparas inte om du stänger webbläsaren innan du har skickat in ansökan.

 • 11 Tecken kvar
 • 4000 Tecken kvar
  Beskriv kortfattat organisationens huvudsakliga verksamhet och allmänhetens tillgång till kulturarvet. Beskriv gärna hur föreningen arbetar med jämställdhet, mångfald, funktionshinderfrågor och barn- och ungdomsperspektiv.
 • 4000 Tecken kvar
  Beskriv på ett tydligt sätt projektet som ni söker bidrag för. Beskrivningen ska ge svar på följande frågor: • Vad är syftet med projektet? • Hur ska projektet genomföras? • Hur ser tidsplanen ut? • Vad är det förväntade resultatet?
 • 4000 Tecken kvar
  Beskriv i vilken utsträckning projektet omfattar ideellt arbete. Om projektet omfattar avlönat arbete eller arvode, som bidraget är tänkt att användas till, så ska ni motivera varför detta är nödvändigt för att kunna genomföra projektet.
 • Härmed försäkras att de uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga och fullständiga samt att uppgiftslämnaren har mandat från organisationen att söka detta bidrag.
      • Med anledning av reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) behöver Riksantikvarieämbetet lämna information till samtliga personer vars personuppgifter förekommer i något av ämbetets register. För att Riksantikvarieämbetet ska kunna lämna information om insamling av personuppgifter måste kontaktuppgifter till samtliga personer som på något sätt förekommer i ansökan (exempelvis i bilagor) fyllas i nedan.