Begäran om underlag inför Riksantikvarieämbetets bemyndigande till länsstyrelserna att pröva frågor om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer