Begäran om underlag inför Riksantikvarieämbetets delegering till länsstyrelserna gällande anslaget 7:2 bidrag till kulturmiljövård nästkommande budgetår